Hoppa till sidans innehåll

Årsmöte


 

Kallelse Årsmöte 2021

Söndagen den 21 mars kallas föreningens medlemmar till årsmöte klockan 15.00.

I år kommer mötet att hållas digitalt via plattformen Zoom.

För att ge alla som vill delta möjlighet att testa plattformen Zoom innan mötet så kommer ett eller flera testmöten att genomföras, mer information kommer inom kort.

Eftersom vår verksamhet legat på is under en längre period och troligtvis kommer göra det ett tag framöver. Så har styrelsen och valberedningen som förslag att förlänga sittande styrelse, revisorers och valberedningens mandatperioder med ett år.

För att ta del av föreningens Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser och verksamhetsplan med budget innan mötet så kan du skicka ett mejl till This is a mailto link så bifogar vi det digitalt, detta sker senast en vecka innan mötet.

Anmäl dig gärna till årsmötet:
https://dans.se/shop/?org=rockyou2&event=124986&info=1

Du hittar även länk till anmälan under fliken "Kurser"

Föredragningslista:

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras

 1. Mötet öppnas
 2. Fastställande av röstlängd för mötet
 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 4. Val av protokolljusterare och rösträknare
 5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
 6. Fastställande av föredragningslista
 7. A) Verksamhetsberättelse för 2019
  B) Förvaltningsberättelse (balans och resultaträkning) för 2019
 8. Revisionsberättelse
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 2019
 10. Fastställande av medlemsavgifter
 11. Verksamhetsplan och budget för 2020
 12. Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner
 13. Val av
  1. Ordförande (1 år)
  2. Ordinarie ledamöter, 2 st (2 år)
  3. Suppleanter, 2 st (1 år)
  4. Revisorer, 2 st ( 1 år)
  5. Revisorssuppleant, 1 st (1 år)
  6. Valberedningen, 3 st vara en sammankallande (1 år)
 14. Övriga frågor

Utdrag ur stadgar:

Tidpunkt, kallelse 

Årsmötet som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av mars månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. 

Kallelse till årsmötet skall av styrelsen senast 3veckor före mötet tillställas medlemmarna, eller kungöras i ortspressen. Vidare skall kallelse jämte förslag till föredragningslista anslås i klubblokalen eller på annan lämplig plats. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av förening med annan förening eller annan fråga av veäsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar skall det anges i kallelsen. 

Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetspla med budger samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgänglifa för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga. 

Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet. 

Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget. 

Rösträtt samt yttreande- och förslagsrätt på årsmötet

Meddlem som betalat förfallna medlemsavgifter och under mötesåret fyller lägst 15år har rösträtt på möte. 

Rösträtten är personlig och kan inte utövas av ombud. 

Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förlagsrätt på mötet.

Beslutförhet

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigande medlemmar som är närvarande på mötet. 

Uppdaterad: 06 MAR 2020 12:38 Skribent: Hanna Edberg
E-post: Adressen Gömd

Medlemskap

Kurser 2020

 

 

 

 

Postadress:
DK Rock You 2 - Danssport
Höjdgatan 7
64132 Katrineholm

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info