Hoppa till sidans innehåll

Årsmöte


Kallelse Årsmöte 2022

Tisdagen den 29 mars kallas föreningens medlemmar till årsmöte klockan 19.00

Vi kommer i år att arrangera mötet i vår lokal på Höjdgatan 7. 
(Förändras läget i samhället kan vi snabbt behöva ändra till att hålla mötet digitalt)

Efter rekommendation från Svenska Danssportförbundet har styrelsen som förslag att uppdatera våra stadgar på årsmötet. Styrelsens förslag kommer att bifogas med övriga dokument som ska skickas ut inför årsmötet. 

Föreningen bjuder under mötet på fika, har du allergier får du gärna ange det vid anmälan. 

Föreningens Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser och verksamhetsplan med budget, inkomna förslag och motioner kommer att mejlas ut till alla som anmält sig. För att ta del av ovanstående dokument utan att anmäla dig till mötet kan du skicka ett mejl till This is a mailto link så bifogar vi det digitalt. Detta sker senast en vecka innan mötet.

Anmäl dig gärna till årsmötet:
https://dans.se/rockyou2/shop/?event=154068&info=1

Du hittar även länk till anmälan under fliken Kurser 2022

Föredragningslista:

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras

 1. Fastställande av röstlängd för mötet
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
 5. Fastställande av föredragningslista (Här ska övriga frågor anmälas)
 6. A) Verksamhetsberättelse för 2021
  B) Förvaltningsberättelse (balans och resultaträkning) för 2021
 7. Revisionsberättelse
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 2021
 9. Fastställande av medlemsavgifter för 2023
 10. Verksamhetsplan och budget för 2022
 11. Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner
 12. Val av
  1. Ordförande (1 år)
  2. Ordinarie ledamöter, 2 st (2 år)
  3. Suppleanter, 2 st (1 år)
  4. Revisorer, 2 st jämte Revisorssuppleant ( 1 år)
  5. Valberedningen, 3 st vara en sammankallande (1 år)
  6. beslut om ombud till SDF-möten (och ev. andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud)
 13. Övriga frågor

Utdrag ur stadgar:

Tidpunkt, kallelse 

Årsmötet som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av mars månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. 

Kallelse till årsmötet skall av styrelsen senast 3veckor före mötet tillställas medlemmarna, eller kungöras i ortspressen. Vidare skall kallelse jämte förslag till föredragningslista anslås i klubblokalen eller på annan lämplig plats. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av förening med annan förening eller annan fråga av veäsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar skall det anges i kallelsen. 

Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetspla med budger samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgänglifa för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga. 

Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet. 

Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget. 

Rösträtt samt yttreande- och förslagsrätt på årsmötet

Medlem som betalat förfallna medlemsavgifter och under mötesåret fyller lägst 15år har rösträtt på möte. 

Rösträtten är personlig och kan inte utövas av ombud. 

Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förlagsrätt på mötet.

Beslutförhet

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigande medlemmar som är närvarande på mötet. 

Uppdaterad: 06 MAR 2020 12:38 Skribent: Hanna Edberg
E-post: Adressen Gömd

Medlemskap

Kurser 2020

 

 

 

 

Postadress:
DK Rock You 2 - Danssport
Höjdgatan 7
64132 Katrineholm

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info